Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
Adres:  
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:  
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:  
+48 58 5001601
E-mail:  
ug@przodkowo.pl

Informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przodkowo

>Urząd Gminy Przodkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przodkowo.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej, w tym dokumenty zostały umieszczone jako skan wersji papierowej.
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej.
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.
 • Pojawiają się ważne komunikaty, których pełna treść nie jest automatycznie odczytywana przez czytnik ekranu.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-18

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Miszewski.
 • E-mail: slawek@przodkowo.pl
 • Telefon: 58 5001626

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Przodkowo
 • Adres: ul. Kartuska 21,
  83-304 Przodkowo
 • E-mail: ug@przodkowo.pl
 • Telefon: 58 500 16 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do jednego z wejść prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek Urzędu posiada parter i piętro. Na piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy, dostęp dla osób niepełnosprawnych jest ograniczony tylko do kilku części na parterze. Schody i korytarze nie spełniają normy szerokości (stary budynek). Schody posiadają spocznik.

Udogodnienia

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Brak pochylni, platform, informacji głosowych.

W pobliżu budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak informacji o możliwości wstępu z psem asystującym.

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź on-line. Przeszkolony został jeden pracownik Urzędu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Istnieje możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej na parterze budynku przy dostosowanym stanowisku pracy.